Blijft dezelfde arbeidsrechter bevoegd als ik verhuis?

In principe blijft dezelfde arbeidsrechtbank altijd bevoegd voor de hele duur van de schuldbemiddeling. Dit geldt niet alleen in België, maar zelfs over de hele Europese Unie (Europese Insolventierichtlijn).

Uitzonderlijk kan er, bij verhuis binnen België, wel een andere schuldbemiddelaar worden aangeduid uit je nieuwe omgeving. Dit kan het geval zijn als er regelmatig overleg nodig is.

Er zijn aanzienlijke verschillen in aanpak tussen de verschillende arbeidsrechtbanken en zelfs tussen arbeidsrechters van dezelfde arbeidsrechtbank.

Een tussentijdse evaluatiezitting starten met een eenvoudige vraag door de schuldbemiddelingsrechter aan de schuldenaar zoals “Hoe gaat het nu met je?” kan al een wereld van verschil opleveren. Zelfs de inrichting van de zittingszaal kan mee richting geven aan het verloop van je schuldbemiddeling. Zit je met de rechter en schuldbemiddelingsrechter aan een ronde tafel, of zit de arbeidsrechter hoog achter zijn bureel op zijn zetel terwijl jij op het “beklaagdenbankje” moet gaan zitten? Op sommige rechtbanken zit de schuldbemiddelaar bij zo een zitting zelfs op de plaats van het openbaar ministerie, eveneens hoog verheven boven de rechtszoekende!! Het spreekt voor zich dat het gevoel daar samen tot een oplossing te komen veel minder aanwezig is, dat men zich daar minder open opstelt.

Uiteindelijk gaat schuldbemiddeling over hoe onze maatschappij omgaat met mensen die tegenslag in hun leven gehad hebben. Een minder humanistische invalshoek dan de wet op de schuldbemiddeling van 1998 voor ogen had, hardnekkige vooroordelen die zich uiten in een groot wantrouwen ten opzichte van de schuldenaar en een gebrek aan opleiding (onder meer in communicatie en traumaverwerking) komen niet alleen voor bij sommige schuldbemiddelaars maar ook bij sommige arbeidsrechters.

In uitzonderlijke gevallen is het zelfs te overwegen om voor het indienen van een aanvraag tot schuldbemiddeling nog te verhuizen.

Je verblijfplaats (de plaats van waaruit je je belangen behartigt) op het ogenblik van het indienen van het verzoek tot schuldbemiddeling bepaalt immers de bevoegde arbeidsrechtbank voor de hele duur van de schuldbemiddeling.

Nog uitzonderlijker is het overwegen van een verhuis naar het buitenland of vanuit het buitenland naar België.

Elk land heeft zijn eigen insolventieprocedures met specifieke kenmerken. Nederland heeft bijvoorbeeld het systeem van de schuldhulpverlening, dat slechts drie jaar duurt (bij ons in de regel maximum in zeven jaar) en waar wel kwijtschelding voorzien wordt voor achterstallige onderhoudsgelden. Anderzijds duurt het aanlooptraject naar een schuldhulpverlening langer en wordt je gedurende die drie jaren wel zeer kort gehouden, zodat je dat zonder de hulp van vrienden, familie of kennissen moeilijk kan volhouden.

Voor elke situatie zijn er gelukkig oplossingen. Neem zeker contact met je raadsman zodat bij een beslissing na bespreking met alle elementen rekening kan worden gehouden.