Kunnen de schuldeisers die niet reageerden op het aangetekend schrijven van de arbeidsrechtbank nog de openstaande schulden opeisen wanneer de CSR door de bemiddelaar wordt afgesloten?

Neen, schuldeisers die niet reageren op de twee aangetekende brieven die zij ontvangen worden bij de homologatie van de aanzuiveringsregeling vervallen verklaard van hun vordering.

Er zijn natuurlijk wel altijd uitzonderingen.

Een eerste uitzondering is als de schuldeisers niet op het juiste adres werd aangeschreven en deze dus geen kennis kon hebben van de ingebrekestellingen. Het is dan ook belangrijk dat nazicht wordt gedaan van het juiste adres. Dit kan voor wat handelaars betreft bijvoorbeeld gemakkelijk via KBO Public Search. De schuldeiser kan in dat geval beroep aantekenen binnen de maand na de uiteindelijke kennisname. Gezien een schuldbemiddeling toch wel enkele jaren duurt en er dus al heel wat tijd kan zitten tussen het ontstaan van de schuld en de invordering eventueel al wel verjaring en/of rechtsverwerking inroepen.

Een tweede uitzondering is er als je de voordelen van de schuldbemiddeling worden herroepen. In dat geval krijgen de schuldeisers dezelfde rechten die ze hadden voor je schuldbemiddeling had aangevraagd. Ook wat dit element betreft is het opnieuw zeer belangrijk herroeping te vermijden. Dit doe je best door bij tussentijdse problemen goed in contact te blijven met je schuldbemiddelaar. Als de communicatie met je schuldbemiddelaar niet goed loopt, je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt en dat je dus niet tot een oplossing kan komen, zoek dan zeker hulp bij een raadsman die gespecialiseerd is in schuldbemiddeling om “met je bemiddelaar te bemiddelen” of de zaak voor de arbeidsrechtbank te brengen voor de vervanging van je schuldbemiddeling. Vaak kan dat trouwens via kosteloze tweedelijnsbijstand (‘pro deo’).