Toelaatbaarheid met niet-kwijtscheldbare schulden

Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, 23 januari 2020, 2020/BH/1, onuitgeg..

“De door de eerste rechter weerhouden reden van nlet-toelaatbaarheid, meer bepaald rechtsmisbruik omdat de schuldenaren via de collectieve schuldenregeling zouden trachten te ontsnappen aan verdere uitvoeringsmaatregelen van de schuldeisers terwijl penale boeten en een schadevergoeding tot herstel van lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf niet kwijtscheldbaar zouden zijn, gaat in geen geval op voor mevrouw X. Zij werd Immers niet tot penale boeten noch tot betaling van een dergelijke schadevergoeding veroordeeld.
De heer Y werd we! veroordeeld tot penale boeten alsook tot betaling van een schadevergoeding op grond van artikel 1382-1383 B.W.. De discussie of deze schulden al dan niet kwijtscheldbaar zijn, is thans niet aan orde daar vaststaat dat de heer Y en mevrouw X naast die schulden ook nog andere schulden hebben.
Deze vormen een structurele schuldenlast die zij met hun opgegeven huldig inkomen niet binnen een aanvaardbare periode kunnen betalen, te meer zij geen onroerende goederen zouden bezitten en uit de opgegeven maandelijkse kosten geen buitensporige uitgaven blijken.
De heer Y en mevrouw X bevinden zich dan ook in een situatie van overmatige schuldenlast.
Gelet op de grootte van die schuldenlast en hun maandelijkse Inkomsten kan thans vastgesteld worden dat zij niet In staat zijn om op duurzame wijze het hoofd te bieden aan die schuldenlast. De betalingsmoeilijkheden zijn niet van voorbijgaande maar wel van structurele aard.
Bijgevolg voldoen ze op grond van de thans beschikbare elementen aan alle voorwaarden om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling In de zin van artikel 1675/2, eerste lid Ger.W.”