Team Schulden van SAM vzw

Het ’team schulden ‘ van SAM doet wat voor 01/01/2018 werd gedaan door het Vlaams Centrum Schuldenlast (afgekort: VCS) als steunpunt en expertisecentrum inzake de schuldenthematiek in Vlaanderen.

Het ’team schulden ‘ van SAM wil de kwaliteit van de dienstverlening die verleend wordt door budget- en schuldhulpverleners stimuleren en verhogen, zowel op methodisch vlak als op juridisch vlak. Doelgroepen zijn zowel de medewerkers van de 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s, CAW’s en OCMW-verenigingen) als andere beroepsgroepen die in Vlaanderen aan schuldbemiddeling (mogen) doen (advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen). Binnen deze context zijn informatieverschaffing, vorming/training/opleiding, juridische en methodische bijstand kernopdrachten van het ’team schulden ‘ van SAM .

Zeker zo belangrijk is het stapsgewijs uitbouwen van een kennis- en onderzoekscentrum rond schuldenproblemen met o.m. als hoofdaccent de verwerking van de registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen en de communicatie hieromtrent.

Het ’team schulden ‘ van SAM wil ook sterk inzetten op het voorkomen van schuldenproblemen door het uitbouwen van een preventiebeleid in Vlaanderen met specifieke acties naar de meest kwetsbare groepen. Het ’team schulden ‘ van SAM werkt hiervoor nauw samen met de regionale samenwerkingsverbanden “BudgetInZicht” waarbinnen de CAW’s en OCMW’s gezamenlijk aan schuldpreventie doen.

Aansluitend hierbij wil het ’team schulden ‘ van SAM structurele knelpunten ook aanpakken via het vervullen van een signaalfunctie naar de verschillende bevoegde overheden en andere instanties.

Het ’team schulden ‘ van SAM vervult tenslotte ook een taak op het vlak van informatieverstrekking rond de schuldenthematiek aan burgers met schuldenproblemen en aan organisaties die occasioneel te maken hebben met cliënten/klanten met schuldenproblemen.

Om al deze doelstellingen te bereiken, kan SAM beroep doen om een gemotiveerd team, haar (bestuurs)organen:en de zgn. overleggroep dat als stuur- en klankbodgroep dient bestaande uit ervaren schuldbemiddelaar van op het terrei.

Hiernaast neemt het ’team schulden ‘ van SAM initiatief tot het opstarten van en participeert het aan een aantal relevante netwerken.

Meer info Vlaams Centrum Schuldenlast