Opiniestuk Ludwig Vandenhove: Hoge armoedecijfers hangen vaak samen met schulden, Covid-19 verergert deze situatie nog.

OPINIE Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid (sp.a) (HBvLPLUS ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 MEI 2020)


“Het blijft de taak van lokale overheden, onder regie van de OCMW ’s, om een geïntegreerde aanpak te bewerkstelligen.
De OCMW ’s en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW ‘s) moeten een aantal principes hanteren om het invorderen van de schulden onder controle te houden en proactief te werken.
Gemeenten of aanverwante instanties (bijvoorbeeld kinderopvang, politie- en brandweerzones, gemeentelijk onderwijs) moeten het goede voorbeeld geven als zij schuldeiser zijn. Als het gaat om schulden aan de overheid en zeker aan de lokale overheid zou het OCMW de betrokkenen moeten
blijven begeleiden in plaats van een deurwaarder in te schakelen. Ik bereid een decretale aanpassing voor om dit principe wettelijk te verankeren. Een aanpassing -federaal en Vlaams- zijn noodzakelijk om de aanpak van de schuldenproblematiek socialer te maken.
Welke principes zouden er best gehanteerd worden door gemeenten of (inter)gemeentelijke instanties bij achterstallen of schulden? Een kosteloze betaaltermijn van 30 dagen, een eerste gratis herinnering, onmiddellijk melding maken aan een centraal beheersorgaan (de financieel beheerder), bij meerdere openstaande schulden bij de gemeente het OCMW inschakelen en geen gerechtsdeurwaarder sturen naar mensen in structurele betalingsproblemen.
De stad Antwerpen heeft begin 2020 een engagementsverklaring afgesloten met de Antwerpse arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders
Schuldbegeleiding is zaak van de overheid om de samenwerking en de informatiedoorstroming te optimaliseren via het informatie uitwisselingsplatform ONE van Modero Gerechtsdeurwaarders.
Alle informatie wordt zo gebundeld in één dossier, ongeacht het aantal schuldeisers. Betrokkene(n) moet(en) moeten hun toestemming geven, maar hebben zij nog een keuze en voldoende waarborgen?
Hebben zij niet voor alles angst om hun leefloon te verliezen als ze weigeren mee te werken? De overheid spaart zo geld uit in plaats van te investeren in meer maatschappelijk assistenten om aan laagdrempelige schuldhulpverlening te doen. Maar er zijn heel wat vragen: de privacy, de mogelijke stigmatisering en de mogelijke belangenvermenging uit hoofde van de deurwaarders.
De uitwisseling van gegevens gaat veel verder dan nodig voor de schuldhulpverlening, er zijn geen garanties voor de stopzetting van de invordering en het hele systeem wordt beheerd door één private onderneming.
Covid-19 maakt heel het debat nog actueler. De begeleiding van personen met problemen met schulden, moet een zaak van de overheid blijven. Hoge armoedecijfers hangen vaak samen met schulden, Covid-19 verergert deze situatie nog.”