Aftrekbaarheid kosten schuldbemiddeling

Als de schulden zoals opgenomen in het verzoek tot schuldbemiddeling voortkomen uit beroepsactiviteiten (bv. autolening voor verplaatsingen van en naar het werk) zijn de kosten en erelonen van de schuldbemiddelaar aftrekbaar.

Artikel 49 WIB 1992 luidt als volgt:
«Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.»

1) De kosten moeten noodzakelijk met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid verband houden (causaliteitsvoorwaarde). De schulden moeten verband houden met beroepsactiviteiten. Het loutere feit dat de inkomsten worden ontvangen door de schuldbemiddelaar is op zich onvoldoende al zou wetgevend initiatief hier op zijn plaats kunnen zijn.
2) De kosten moeten gedaan of gedragen zijn in het belastbaar tijdperk (annualiteitsbeginsel). Hiervoor kan de datum van de beschikking arbeidsrechtbank tot begroting van de kosten worden aangehouden.
3) De kost moet gedaan of gedragen zijn om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden (intentionaliteitsvoorwaarde).
4) De werkelijkheid en het bedrag van de kosten moeten worden bewezen. Zie 2). De gelden worden ontvangen op een rubriekrekening, m.a.w. een rekening die op naam staat van de schuldbemiddelaar doch specifiek voor de betrokken schuldenaar.