Ook morele schadevergoeding kan niet worden kwijtgescholden.

“Ofschoon redelijkerwijze kan worden verantwoord dat de wetgever slechts een zeer beperkt aantal schulden heeft uitgesloten van de mogelijkheid te worden kwijtgescholden, nu zulks de gelijkheid tussen schuldeisers doorbreekt, blijkt noch uit de parlementaire voorbereiding, noch uit de memorie van de Ministerraad waarom de overwegingen inzake billijkheid die verantwoorden dat een schadevergoeding tot herstel van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade wordt uitgesloten van de mogelijkheid tot kwijtschelding, niet evenzeer gelden voor een schadevergoeding tot herstel van door een misdrijf veroorzaakte morele schade wegens de schending van de psychische en seksuele integriteit van het slachtoffer, die immers eveneens de persoon van het slachtoffer betreft.”

Grondwettelijk Hof nr. 166/2020, 17 december 2020 (prejudiciële vraag)

Meer info: https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=rx2519020.pdf&sourceid=rn300128544&sourcetitel=Grondwettelijk%20Hof%20nr.%20166/2020,%2017%20december%202020%20(prejudici%C3%ABle%20vraag)%20http://www.const-court.be%20(8%20januari%202021)