Leefgeld in schuldbemiddeling 9 % hoger dan vorig jaar door indexatie.

Volgens artikel 1675/17 § 3 ziet de rechter toe op de naleving van de bepalingen inzake de collectieve schuldenregeling, inzonderheid dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid worden ingeschreven in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling en ziet eveneens toe op de aanpassing van het leefgeld aan de gezondheidsindex. Stelt hij een verzuim vast in hoofde van de schuldbemiddelaar, dan geeft hij hiervan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt welke tuchtrechtelijke gevolgen zulks kan meebrengen of aan de in § 1, tweede streepje, van dit artikel, bedoelde bevoegde overheid.

Concreet houdt dit in dat Uw leefgeld actueel bijna 9 % hoger zou moeten zijn dan in juni 2021.