Checklist benodigde informatie en stukken

 • naam, voornamen, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep en adres
  Indien voorlopige bewindvoering: machtiging van vrederechter
 • Naam, voornamen, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep en adres van uw echtgeno(o)te, niet-verzoeker
 • Werd u reeds vroeger toegelaten tot de collectieve schuldenregeling?
  Zo ja, dan dient U de beschikking van herroeping of de eindbeschikking bij te brengen.
 • Bent U handelaar (geweest)?
  Zo ja, bewijs van de schrapping van de inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen
 • Kopie van de identiteitskaart
 • Laatste volledige aanslagbiljet der belastingen
 • Huurcontract of kadastrale legger
 • Gedetailleerde lijst van de maandelijkse uitgaven
 • Lijst van Uw onroerende en roerende goederen
 • Lijst van goederen die binnen een periode van 6 maanden voor neerleggen van verzoekschrift vervreemd zijn
 • Opgave van eventuele bankrekeningen met vermelding van het respectievelijk saldo
 • Attest samenstelling van gezin
 • Burgerlijke stand?
  Indien gehuwd: huwelijksvermogensstelsel
  Samenwonend: betreft het een wettelijke (samenlevingscontract) of een feitelijke samenwoonst?
 • Art. 1675/4 6°: naam, voornamen, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep en adres van de met U samenwonenden
 • Art. 1675/4 7°: een gedetailleerde staat en raming van de baten en de lasten van het vermogen van Uw echtgeno(o)te of de met U samenwonenden
 • Adressen, bedragen en stukken van alle (mogelijke) uitbetalende instanties:
  o Loon/pensioen/invaliditeit
  o Vakantiegeld
  o Eindejaarspremie/13de maand
  o Sociaal fonds
  o Vakbond
  o Ziekenfonds
  o Kindergeld
  o Onderhoudsgeld
  o Andere
 • Oorzaak/datum begin schuldenlast
 • Alle schuldeisers dienen met hun volledige identiteit (naam, voornamen, woonplaats, maatschappelijke benaming, plaats van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon) in het verzoekschrift vermeld te worden. Het volstaat niet de tussenpersoon (incassobureau, raadsman, gerechtsdeurwaarder) te vermelden die tenslotte geen werkelijke schuldeiser is. Ook de gegevens van de hypothecaire schuldeiser moeten meegedeeld worden
 • Lijst met betwiste schulden en grond van betwisting
 • Voorgestelde schuldbemiddelaar of welke schuldbemiddelaar liever niet
 • Procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling/betalingsfaciliteiten
 • Lijst met personen die voor U een persoonlijke zekerheid gesteld hebben of die geld aan U verschuldigd zijn
 • Stukkenbundel in tweevoud. Verzoekschrift in drievoud.
 • Minstens 1 ondertekend verzoekschrift